Podmínky pronájmu

PRVNÍ PRONÁJEM

Před prvním zapůjčením vyžadujeme pro registraci:

 • Doklad totožnosti
 • Firmy a podnikatelé: výpis z obchodního rejstříku
 • Plátci DPH: osvědčení o registraci DIČ

Toto opatření chrání zákazníky před zneužitím informací v obchodním styku za účelem podvodného či neoprávněného pronájmu. Při druhém zapůjčení vyžadujeme doklad totožnosti osoby, která si stroj zapůjčuje

KAUCE

Před zapůjčením stroje je nutné nejdříve složit kauci, jejíchž výše se odvíjí od charakteru obchodního vztahu, podle kterého je zákazník zařazen do jedné ze tří skupin:

SKUPINA 1 – zákazníci, kteří mají podepsanou rámcovou nájemní smlouvu, nebo dlouhodobou partnerskou historii a zároveň plní včas své závazky (splatnosti apod.), vratnou kauci neskládají
SKUPINA 2 – zavedení zákazníci skládají kauci ve výši měsíčního nájmu příslušného stroje
SKUPINA 3 – zákazníci nový, bez obchodní historie, skládají vratnou kauci s ohledem na hodnotu stroje

CENY

 • ceny jsou uvedeny v KČ a bez DPH
 • změna ceníku bez předchozího ohlášení vyhrazena

DOPRAVA

Dopravu strojů účtujeme podle skutečně ujetých kilometrů. Za změnu trasy vyvolanou zvláštními okolnostmi neneseme zodpovědnost. Toto ustanovení se nevztahuje na paušální sazbu v určeném tarifním pásmu.

 • osobní vozidlo + přívěs (malá doprava) - 20 Kč/km stroje do hmotnosti 2 tun
 • nákladní vozidlo (velká doprava) - 35 Kč/km stroje s hmotností nad 2 tuny
 • paušální rozvoz do 10 km - 1000 Kč pokud je doprava do 10 km od Křižanova
 • zákazník má možnost si stroj odvést sám

Ceny jsou bez DPH.

PRACOVNÍ DOBA A OPOTŘEBENÍ

Během jednoho dne je možně se zapůjčeným strojem odpracovat denně maximálně 10 MTH. Za každou další započatou 1MTH účtujeme 10% denního nájemného. U vybraných strojů účtujeme opotřebení (vrtací zařízení apod.)

Denní pronájem

 • Vyzvednutí od 7:00
 • Vrácení do 17:00

Sobotní pronájem

 • Nutná telefonická domluva (individuálně)

Víkendový pronájem

 • Vyzvednutí stroje v pátek od 15:00 do 17:00
 • Vrácení v pondělí do 8:00 

PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A VRÁCENÍ

Vybavení je předáno na základě podepsaného předávacího protokolu, v němž jsou uvedeny podmínky předání a způsob, kterým se zavazuje nájemce s pronajatým vybavením nakládat. Nájemce svým podpisem stvrzuje, že daným podmínkám rozumí a zavazuje se je plnit.
1. Nájemce převzal stroj čistý, provozuschopný a kompletní a souhlasí se smluvními podmínkami.
2. V případě nesplnění platebních podmínek se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované ceny za každý den, který je v prodlení s platbou.
3. Nájemce byl seznámen s obsluhou, údržbou a technickými podmínkami provozu pronajatého stroje a zavazuje se s tímto seznámit osobu, která bude stroj obsluhovat.
4. Nájemce se zavazuje, že stroj bude používat pouze pro práce, pro které je stroj určen.
5. Nájemce se zavazuje zabezpečit stroj proti zcizení takovým způsobem, který je považován pojišťovnami za zabezpečení proti zcizení*, a v případě, že k odcizení dojde, zavazuje se ohlásit toto neprodleně pronajímateli a Polici ČR. V případě, že způsobenou škodu odmítne pojišťovna zčásti nebo zcela uhradit v důsledku nedostatečného zabezpečení, nájemce se zavazuje uhradit vzniklou škodu až do výše tržní ceny stroje.
6. Nájemce se zavazuje provádět pravidelnou údržbu stroje na vlastní náklady.
7. Nájemce odpovídá za škody, které na věci vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním třetích osob.
8. Nájemce v případě poruchy jím zaviněné není zbaven povinnosti platit pravidelné nájemné.
9. Nájemce ručí za vrácení předmětu v dohodnutém termínu, pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit i za období po dohodnutém termínu nájemné zvýšené o 100 %.
10. Nájemce se zavazuje při vrácení znečistěného stroje uhradit očištění stroje v ceně rovné 50 % denního nájemného.
11. Nájemce nesmí věc půjčit ani dát třetí osobě do užívání, nebo jako zástavu.
12. V případě vozidla je účtován časový výkon v hodinách a výkon dopravy v kilometrech současně. 13. Za jeden den je možné odpracovat v průměru max. 10 mth. Za každou další motohodinu účtujeme 10% z denní sazby nájemného.

DIGRENT s.r.o.

Kozlov
Areál bývalého ZD
594 51 Kozlov
Nahoru